Motsha o lwantshana le bohthloka-tiro ka go bula kgwebo

Mapule Sekopane, wa mengwaga e 22, o nale le toro ya go aga Legae la Batsofe, motsaneng wa gabo wa Lefatlheng, seleteng sa masepala wa Moretele gautshwane le Hammanskraal.
Gore a tle a kgone go dira jaalo, o kwadisitse kgwebo ya gagwe pusong ka seo se bidiwang Non-Profit Organisation (NPO) ka seja-tlhaphi. Sona se ra gore o lekanyaditswe go ka dira tiro yeo. Yena o ile a taya kgwebo ya gagwe ka leina le ba rego ke “ Future Leaders Organisation” – (FLO).
Ka FLO, Sekopane o tla kgona go kopa dikabo mo mafapheng a puso a fapaneng le mo dikgwebong tse di kgolwane. FlO e ile ya simolodiswa semmuso malobanyana fa, mo lefelong la metshameko la Dertig, foo setshaba se ilego sa kgobokana ka bongata,

Mapule Sekopane, ( 22) o bula kgwebo go lwantsha bo tlhoka tiro.

“Masepala wa Moretele o dirilwe ke metsana yeo bohloka-tiro eleng bo bontsi tota. Batho ba bangwe ba hloka le di ya maleng,’’ go buile Sekopane.
A tswela pele ka gore; “Re bone gore FLO e tla kgona go lebagana le mabaka a ma jaana. Ba lolapa le lengwe ba ile ba lela ka lebaka la go hloka dijo. Ba lelela gore Covid 19 ga ya ba tshwara sentle. Ka ge dikolo di kwetse, ba ne ba ithusa ka masaledi a dijo tsa dikotla tsa baithuti dikolong, jaalo ba mo mathateng.”
“Ke nale pelo-tlhomogi. Ga ke nyake go bona bagaetsho ba sokola. Ke ka moo ke bonago gore ke emelele ke thuse setshaba sa batho baso. Re ka se thuse ka mabaka a go aga Legae la Batsofe feela. Mabaka ke a mangata a go ema setshaba nokeng. Nna le bathekgi ba ke somisanago le bone, re tla leka thata,” Sekopane o ile a tlaleletsa.
“Maikemisetso a rena ke go thusa setshaba ka botlhoka-tiro gore se kgone go iphepa. Mabaka a go swana le go fumanela bana ba dikolo diaparo le ditlhako, a bothlokwa thata. Go nale malapa a tlhokago dilo tse di jaalo.
“Le dilo tsela di bidiwang di ‘sanitary towels’. Tsona di tlhaloganywa thata le bomme. Re bolelela thata mo basetsaneng ba go tsena sekolo. Tsona di sebediswa thata mo sesading,” o buile bjalo Sekopane.
Mampe Monyane (46) modudi wa Lefatlheng o bontshitse lethabo le legolo ka mokgwa owe Sekopane a kgarametsago botshelo ka teng. Monyane o rile; “Go kgatlhisa jaang go bona motsha a kgaratlha go fitlhelela dinyakwa tsa gagwe le tsa setshaba.”
Sekopane o sa ntse e le moithuti. O ithutela dikerii ya “Public Management”. O kopile gore bao ba nyakago go thekga lekgotla la bone, ba ba latele mo Facebook “Future Leaders organization”.
Mongwadi: Precious Mashiane
Phetolelo Setswaneng: Thapelo Masilela.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *