Setšhaba sa Bakgatla se lelela tshiamo

Kgosi ya motswa-a-thwere ya Setšhaba sa Bakgatla-ba-Mocha, Mamatlhake porofenseng ya Mpumalanga, Michael Maloka o re ba batla tshiamo morago ga ge baithuti ba ba boferabongwe (9), ba sekolo se bidiwago Nkotolane ba ile ba tswa sehlabelo morago ga kotsi ya sefatanaga ka ngwaga wa 1965. Maloka o batla gore puso e duele ditsala tsa bone phimoladikeledi.
Sena se tlile morago ga gore llori yeo e bego e kgannwa ke monna o mosweu, e ba thule, mokganni wa yone a tshabe. Baithuti bao ba be ba le dingwageng tse magareng a 13 le 16. Ba be ba etswa diphadisanong tsa mmino ya dikolo motsaneng o mabapi, o bidiwang Pankop.
“Bafalodi mo kotsing ye e masisiapelo le ditsala tsa batswasehlabelo ba nale maikutlo a go tlhokakutlwisiso le dikgopolo tse botlhoko bjo bogolo. Bafalodi ba ile ba fumana dikgobalo tse di maswe. Ba bangwe ba bona ba ile ba kgona go aga letlapa la segopotso mo sekolong sa Ntokolane. Letlapa leo la segopotso le nale mabitso a bagobadi le batswa- sehlabelo.” go buile Maloka.

Maloko a Bakgtla ba Mocha Prpoerty Association.

O mongwe wa bafalodi, ke Rre Sydney Tabane. Yena o be a nale mengwaga ye 15 ge kotsi ye e diragala, empa jaanong o nale mengwaga e 72.
Yena o rile; “ Ba bangwe ba rena re sa gopola sentle ka seo se diragetsego. Ba bangwe ba rena re fetogile digole. Re kopa puso gore e dire dipatlisiso ka kgang ye. Gape e re agele segopotso ka ga kotsi e. O kare re ka kgotsofala gape kapa go homotsega ge re ka kopana le ba losika la lekgowa leo la go otlela llori yeo ya kotsi, gore re kgone go fola. Re kopa le puso gore e kgone go tsosolosa mabitla a bone.”
Tabane are o kwaletse puso profense ya Mpumalanga, a ngongorega ka mabaka ohle a, fela ga go nko yeo e tswago lemina, ba puso ga ba sikinyege.
Mokwaledi la lekgotla leo le laolago sekolo Nkotolane, Rre Nene Lekokoane o rile; “Puso e swanela ke go bona gore mabaka a, a tlhagella historing ya go bogisiwa ga morafe o montsho. Ba agele setshaba tiragalo ya ntlo ya ditso.”
Rre Prince Mokoele, wa Lefapha la Thuto Mametlhake o rile; “Tiragalo e, e a swabisa. Batsha ba gompieno ba swanela ke go lemoga ka ditlhorisego tsa tlhaolelo.”

Mokwadi: Precious Mashiane
Phetolelo Setswaneng: Thapelo Masilela

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *