Babelaelwa ba babedi be tshwerwe ka morago ga go dira ditirisano tsa bonokwane

Mapodisi a Rietgat a tswaletse letloa go babelaelwa ba babedi ba kgwetsang Toyota Quantum e tshweu kwa karolong ya FF, Soshanguve.
Babelaelwa ba babedi ba dingwaga dile 27 le 34 ba ile ba tshwarwa ka morago ga go dira ditirisano tsa bonokwane go lefelong la legae la go nwela bojalwa ko karolong ya FF.

Mapodisi a Rietgat a tswaletse letloa go babelaelwa ba babedi ba kgwetsang Toyota Quantum e tshweu kwa karolong ya FF, Soshanguve.


Sethunya le dikolo, dithelebishene tse tharo tsa plasma, jenereithara, bojalwa le metsoko, tseo go belaelwa di utswitswe taveneng di fitlhetwe ka mo gare ga Quantum mmileng e mmalwa go lefelo la bogodu ba kgwebo.
Molaodi wa Seteishene sa moemedi, Mokoloneli Dinah Tabane o ile a akgola maloko a Sepodisi ka karabelo ya bonako. “Ke rata go leboga banna le basadi ba botala jwa legodimo ka go etsa bonnete ba gore dithunya dia phephafatswa le gore babelaelwa ba tshwarwe. E ka sebe ya ba kgwebo tlwaelo ka go dinokwane tsena, re lwa ntwa kgatlhanong le botlhokotsebe,” go buile Mokolonele Tabane.
Babelaelwa ba babedi ba lebelletswe go tlhagelela ka pele ga Lekgotlha la Magiseterata wa Soshanguve mo nakong e sa fedising pelo.
Seteishene se boetse se rata go kgothatsa sechaba go tswela pele go letsa molodi kgatlhanong le botlhokotsebe.
Mongwe le mongwe yo a naleng tshedimosetso e ka bakang go tshwarwa ga babelaelwa lega e le bafe ba tlhaselang sechaba ka tsela engwe le engwe kgotsa ba itemogelang diketso tsa botlhokotsebe o tshwanela ke go letsetsa Sepodisi sa Rietgat 0716756250 kemiso bosinyi go 0860010111.
Ka
Lesego Malope

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *