Sepodisi sa Rietgat se fitlheleta dikhutsana tsa kwa Jukulyn

Mapodisi a fetlhela bana ba dikhutsana kwa Jukulyne, Soshanguve.

Sepodisi sa Rietgat se ile sa tswelapele go ama maphelo ka gare ga Sepodisi sa yona kgweding ena ya Mandela e le karolo ya go etsa setlhabelo ka metsotso e 67 go bontsha bopelonolo jo eseng ba bogagapa go batho ba humanegileng.
Ngwageng ona , mapodisi a ile a supa legae la dikhutsa la Phumlani kwa karolong ya S e le moo ba etelang teng. Ba ile ba fana ka kuku, dikobo, diaparo, korosari, ditoulo tsa boitekanelo le go ba lokisetsa dijo tsa motshegare go bana ba dikhutsana ba le 18 ba bitsang legae la dikhutsana la Phumlani legae la bona.
Seteishene sena sa ikgopotsa tlase ga setlhogo sa mantswe a Tata Madiba, “go fa bana tshimololo e e itekanetseng bophelong, go sa kgathaletsege gore ba tswetswe kae kgotsa maemo a tsoalo ya bona ke boitsholo jwa rona botlhe.”
Gare ga badiredi ba mekgatlho e mengwe, banna le basadi ba apereng botala bo boputswa ba jalwetse merogo go ntswetsopele e e itshegeleditseng ya legae. Lebala le lona le ile la fielwa mme la tlogelwa le se na maswe e le gore bana ba ka tshamekelwa mo tikologong e e sireletsegileng mme e phephafaditswe.
Motsamaisi wa lefelo la tlhokomelo , Mofumagadi Grace Lukhele o ile a makala ga a bona mapodisi a fitlha le go latlhela dimpho tsa bana ba humanegileng. “Ke leboga gagolo mme ke lakatsa gore Modimo a ka le fa matlhogonolo a le mantsi gore le gole ditirong tsa lona ka go farologana,” ho boletse Mofumagadi Lukhele.

Molaodi wa Seteishene sa bonakwana, Mokolonele Dinah Tabane o ile a gwetlha botlhe go tshegetsa legae la dikhutsana ka morago ga gore thabo ya kgwedi ya Mandela e fele. “Ga re tshireletseng bana bana re thuse go thibela ditlolo tsa molao tse tlang gonne dikhutsana tse sa fitlhang mo lefelong la tlhokomelo di ka fetoga dinokwane. Ka gona ke thabela gore bana bana ba teng ba bolokegile tlase ga batswadi bana ba babedi ba nang le boikarabelo,” go boletse Mokolonele Tabane.
Maloko a Sepodisi sa Rietgat a ikanne go etsa bonnete ba gore kametlha a etela lefelong lena lega ba se tirong. Maloko a mangwe a ipha nako ya go godisa bana ba bang ka ge ba lekana le bana ba bona ka dingwaga.
Ka
Lesego Malope

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *